CULLIGAN NORDIC GROUP

Vi på Culligan Nordic Group arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, procedurer och rutiner för att säkerställa etisk handel och ett miljövänligt tankesätt.

Vår verksamhetspolicy

Culligan Nordic Group skall vara en pålitlig och serviceinriktad leverantör genom effektiv planering och god kommunikation med kunden. Vi ska vara anpassningsbara och utföra punktliga leveranser och serviceuppdrag. Som koncern har Culligan åtagit sig att vara miljövänlig och etisk i vår verksamhet.

Vi tillverkar våra vattenmaskiner i våra egna fabriker, där vi säkerställer att HSE och rättvisa löner garanteras för våra anställda. Dessutom tillverkas alla våra kaffemaskiner och andra vattenmaskiner i Europa under förhållanden som säkerställer HSE, miljö och rättvisa löner.

Produkterna är 100 % återvinningsbara och innehåller inga kemikalier som kan vara skadliga för vare sig konsumenter eller miljö. Produkterna är märkta i energiklass A+ eller bättre.

Vi ska sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

 • Sträva efter att förstå våra kunders, marknadens och miljöns nuvarande och framtida behov samt att uppfylla deras, myndigheternas och ägarnas krav och förväntningar.
 • Kontinuerligt fokusera på att förbättra processer och metoder med hjälp av aktuella tekniska verktyg och sträva efter att utveckla en förbättringskultur i hela företaget.
 • Involvera medarbetarna för att skapa sammanhållning, engagemang och ägarskap för arbetsprocesser och arbetsmiljö.
 • Kontinuerligt utvärdera möjligheter till alternativa transporter av varor och tjänster, t. ex. elbilslösningar
 • Minska vår klimatpåverkan genom målinriktat arbete utifrån identifierade aspekter såsom CO2-fotavtryck.
 • Ha ett målinriktat fokus på återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och förpackningar.
 • På samma sätt ska fordon, service, maskiner och rutiner uppfylla specifika krav och användas effektivt.
 • Vi ska alltid uppfylla de miljökrav som ställs enligt gällande lagar och förordningar samt andra intressentkrav som vi har ställt oss bakom.

Riktlinjer, Certifieringar och ackrediteringar

Vi är stolta över att ha följande riktlinjer, certifieringar, ackrediteringar och medlemskap som gör att vi sticker ut.

Vår verksamhetspolicy består av riktlinjer som styr vår verksamhets handlingar och procedurer.

 

Culligan Nordic – operational policy (svensk)

Culligan Nordic – operational policy (english)

Detta dokument återspeglar företagets samhällsansvar för etisk och hållbar affärspraxis för Culligans nordiska verksamhet. Arbetet är en integrerad del av vårt gemensamma nordiska ledningssystem, som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och även styr vårt arbete med miljöfrågor.

 

Culligan Nordic CSR policy (english)

Genom att etablera en policy för avfallshantering hos Culligan Nordic Group arbetar vi för att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, samt minska de negativa effekterna på människors hälsa och miljön som orsakas av avfall. Vi främjar även en praktisk tillämpning av avfallshierarkin och utnyttjar resurserna i avfallet, även känt som cirkulär ekonomi.

 

Culligan Nordic – waste management policy (english)

Denna leverantörskodex sammanfattar Culligan Groups förväntningar på sina leverantörer och speglar Culligan Groups synsätt. Även om lokala seder och lagar varierar från land till land, är betydelsen av mänskliga rättigheter en global och universell konstant, och denna leverantörskodex är avsedd att reflektera denna vikt. Culligan Group förväntar sig att varje leverantör följer kraven:

Följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till dem som gäller för produktion, anställda och miljön. Dessutom kräver Culligan att leverantörerna förstår och följer denna leverantörskodex och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att agera i överensstämmelse med dess bestämmelser.

 

Culligan Nordic – Supplier Code Of Conduct (english)

Ett ISO 9001-certifikat visar att vårt kvalitetsledningssystem har certifierats enligt standarden för god kvalitetsledning och anses vara i linje med den. Certifieringen utförs av en oberoende tredje part, och detta visar våra kunder att de kan lita på att vi har de nödvändiga interna förfarandena på plats för att uppfylla våra skyldigheter.

 

Se vårt certifikat för Culligan Sverige AB.

Se vårt certifikat för Culligan Storkök AB.

 

ISO 14001 visar på bästa praxis för att proaktivt hantera din organisations påverkan på den yttre miljön. Eftersom certifieringen utförs av en oberoende tredje part vet kunderna att de kan lita på att du aktivt minimerar miljöpåverkan från din verksamhet, dina produkter och tjänster.

 

Se vårt certifikat för Culligan Sverige AB.

Se vårt certifikat för Culligan Storkök AB.

 

Kvalificerade för Factlines nya verifieringsmärke Transparency Act. Det är en bekräftelse på att vi som företag respekterar mänskliga rättigheter och arbetar för att skapa goda arbetsvillkor för oss själva och vår leverantörskedja.

Läs mer om vårt arbete med Transparency Act

 

Den internationella HACCP-certifieringen är ett unikt erkännande som bekräftar Culligans åtagande att säkerställa de högsta nivåerna av hygien och säkerhet, och bevisar att våra lösningar kan göra en verklig skillnad. HACCP-systemet är ett internationellt erkänt system för faroanalys och riskbedömning inom livsmedelsindustrin, särskilt med avseende på kontaminering av mikroorganismer, främmande ämnen och främmande kroppar.

 

Vi uppfyller standarden BS 6920. Alla komponenter i varje produkt måste uppfylla dessa standarder för att erkännas som överensstämmande.

Standarden fastställer lämpligheten hos icke-metalliska material och produkter relaterade till människors vattenförbrukning i samband med deras påverkan på vattenkvaliteten. Alla komponenter i varje produkt måste uppfylla dessa standarder för att erkännas som överensstämmande.

Våra vattenautomater är certifierade för att vara helt fria från bisfenol A (BPA), en kemikalie som ofta används i plastprodukter och som har kopplats till hälsoproblem. Tester utförda av det internationellt erkända SGS Laboratories i Shanghai har bekräftat att det inte finns någon bisfenol i de plastdelar som används i våra vattenautomater.

 

Våra vattenautomater uppfyller de strängaste säkerhets- och miljöstandarderna i Nordamerika och Europa:

ETL-certifierade: Nordamerikanskt intyg om överensstämmelse för anläggningar. För mer information, gå till: https://www.intertek.com/

CE-certifierad: Europeiskt märke som är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller EU:s direktiv om hälsa, miljö och säkerhet.

Vi är medlem i Gröna Punkten. Alla företag som producerar eller importerar varor med mer än 1 000 kg förpackningar per år måste vara medlem i ett godkänt återvinningsföretag. Som medlem i Gröna Punkten tar vi ansvar för allt förpackningsmaterial på ett ställe.

 

International Association of Plumbing and Mechanical Officials har skyddat allmänhetens hälsa och säkerhet i nittiotre år genom att arbeta med myndigheter och industri för att implementera omfattande VVS- och mekaniska system över hela världen. Leta alltid efter IAPMO R&T Platinum-märket. Det är din garanti för att vattenautomaten är säker att använda och levererar den prestanda den utlovar. För mer information: www.iapmo.org

Avfallshantering och avfallsminimering

Vi är medlemmar i återvinningssystemet Gröna Punkten och levererar varor och tjänster med elbilar i så stor utsträckning som möjligt.

De flaskor som används till våra källvattenkylare går till ett pantsystem som säkerställer att de återanvänds så många gånger som möjligt. Alla våra filialer använder sig av källsortering och defekta kylare returneras till en specialavfallsstation enligt ett fast avtal.

 • Alla våra vatten- och kaffemaskiner är 100 % återvinningsbara
 • Alla våra förpackningar är återvunna
 • Alla våra filter är biologiskt nedbrytbara

Etisk handel

Vi ställer krav på vår leverantörskedja, och på vår egen organisation:

 • Vi ska arbeta kontinuerligt för att förbättra våra egna policyer och rutiner för att hjälpa leverantörer att följa vår uppförandekod.
 • Företaget, inklusive alla anställda, ska aldrig erbjuda eller acceptera olagliga eller olämpliga gåvor i form av pengar eller annan ersättning för att erhålla affärsmässiga eller personliga fördelar för sig själva eller för kunder, agenter eller leverantörer.
 • Våra leverantörer och vi ska undvika handelspartner som har verksamhet i länder som är föremål för handelsbojkott av FN och/eller svenska myndigheter.

Uppförandekoden för etisk handel omfattar även miljön

 • Vi ska genomföra åtgärder för att minska negativa effekter på hälsa och miljö i hela värdekedjan genom att minimera utsläpp, främja effektiv och hållbar användning av resurser, inklusive energi och vatten, och minimera utsläppen av växthusgaser i produktion och transport. Den lokala miljön på produktionsanläggningen får inte överexploateras eller skadas av föroreningar.
 • Nationella och internationella miljölagar och miljöbestämmelser ska följas och relevanta utsläppstillstånd ska erhållas.

 

Energi

Våra produkter har provats, testats, godkänts, märkts, förseglats och certifierats av världens ledande kontrollorgan.

 • Alla våra maskiner är lågenergimaskiner.
 • De flesta av våra maskiner har ett standby-läge som säkerställer minimal strömförbrukning när maskinen inte används.
 • Alla våra maskiner garanterar kallt vatten från första glaset, vilket förhindrar att vatten rinner i onödan, och det sparar naturresurser.
 • Vi använder endast påfyllningsbara Co2-behållare, inte engångsbehållare.

Vatten är vår värld

Allt vi gör handlar om bättre vatten. Läs mer om vår historia, våra åtaganden och våra globala varumärken.

För alla, överallt:
Hemma, på kontoret eller när du är på språng.

Produkter levereras globalt till över 6 miljoner hushåll

Produkter levereras globalt till över 2,5 miljoner kontor

Mer än 900 anläggningar globalt

Mer än 85 års erfarenhet